چطور درخانه با وجود کودکان کار کنیم؟(8نکته در8دقیقه)

چطور درخانه با وجود کودکان کار کنیم؟(8نکته در8دقیقه)

اززمان شیوع کرونا ویروس و بسته شدن مدارس شرایط جدیدی برای کارکردن به وجود آمده است به گونه ای که باید دقیقا هنگامی که با همکار یا مشتری خود برسرزمان تحویل پروژه بحث می کنید درهمان زمان هم باید دوفرزند خود را که به جان یک دیگر افتاده اند جدا کنید.در نهایت تمام این ها...

ادامه مطلب