Time management skills

انسان ها زمان زیادی را برای درک جهان پیرامون خودصرف می کنند فارغ از اینکه هرفردچه جایگاهی دارد پیوسته درحال جستجوی چالشی است که ان را حل کند دراین بین برخی افراد هستند که شانس درخانه یشان را می زند و بدون صرف وقت برای پیداکردن انچه که اززندگی می خواهندجاپای نسل پیشین خود می گذارند. اما ازدید من صرف جوهرخودکار بهترازصرف زندگی است. من ترجیح می دهم صدهاخودکار را صرف نوشتن برنامه ی زندگی ام کنم اما لحظه ای از ان راباعنوان تقدیرو سرنوشت نگذرانم. البته که همه ی زندگی ،کارهای خسته کننده ی اداری یا یا شیفت های طولانی سرپایی نیست، گاهی فقط لازم است لم دهید و چای بنوشیدو برای گل های مهدی قائدی هیجان زده شوید.به هرنحواین شما هستید که صاحب زمان خودهستید چه بهتران که بدانید باغروب خورشید کجا هستید و چه می کنید یا ازدیدیک رییس بدانید کارمندانتان قبل از ناهار چه برسرپروژه ی دلبندتان اورده اند. بله!اگرخودکارمعروف برنامه ریزیتان را کنار بگذارید وسری به نرم افزارهای جدیدتربزنید نه تنها صاحب روز خود،بلکه مدیروناظرزمان کارمندانتان یاهرآن که در براورده شدن ارزوهایتان دست دارد خواهیدبود. ازدیدیک اشپز اهمیت زمان در تایمرفراشپزخانه اش است،ازدیدیک بازیکن در سوت داور واز دید یک دانش اموز سال دوازدهمی الارم ساعتش است که برای صبح زود کوک کرده که کمی ازدوستانش جلوترباشد. به هرحال هرکس روشی دارد ان چیزکه اهمیت دارد این است که همه ی مازمین رابرای گذر عمرانتخاب کرده ایم و 24 ساعت زمان داریم وبعدازان مامی مانیم و برنامه ای که تاریخ انقضایش گذشته و فاسدشده است. برنامه ریزی حکم قول هایی رادارد که به خودتان می دهید وقتی به قول هایتان عمل می کنید ذهنتان کودک وار تربیت می شود وباورمی کند که می تواند هرانچه می خواهدرا داشته باشد.تیک های کنارکارهای انجام شده یتان همان مدال و مدارک معتبری اند که هروقت به سراغشان می روید احساس غرور می کنید. تمام حرف من این است که اگرشمامشتاق تصاحب زمان هستید، اگرسودای الگوشدن برای دیگران را در سر دارید باید متفاوت ترازخودمنقضی شده ی تان زندگی کنید.24 ساعت جدید برنامه ی جدید بدون عقب ماندگی های دیروز.